วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การประเมินโครงการ


ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนถาวรานุกูล          
                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ผู้ประเมิน     นางจุฑารัตน์   อินทะแสน
บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนถาวรานุกูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ในด้านสภาพแวดล้อม  ปัจจัยเบื้องต้น  กระบวนการดำเนินงาน  และผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่  ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  ครูผู้สอน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และลูกจ้างในโรงเรียนถาวรานุกูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปีการศึกษา 2554  จำนวนทั้งสิ้น  214  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ตามมาตรวัดของ     ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) คือ เห็นด้วยมากที่สุด  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย        เห็นด้วยน้อยที่สุด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และ    ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ  ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และลูกจ้าง  มีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนถาวรานุกูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทำให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน  วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน  และ วัตถุประสงค์ของโครงการครอบคลุมภารกิจที่กำหนด ตามลำดับ

2. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ  ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ในด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก                          เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก ดังนี้ บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี    มีการกำหนดรูปแบบวิธีการติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม  และ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ ตามลำดับ

3. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการนักเรียน และลูกจ้าง มีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนถาวรานุกูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในด้านกระบวนการดำเนินงานโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก ดังนี้  มีการประชุมกำหนดวิธีการในการ ปฏิบัติงาน   มีการกำหนดให้ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกันรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ  และ มีการกระจายงานให้แก่ครู บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน  ตามลำดับ

4. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ  ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และลูกจ้าง มีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนถาวรานุกูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในด้านผลผลิตของโครงการโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก ดังนี้ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามจัดได้เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย  โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อ                การเรียนรู้ของนักเรียน ครูอาจารย์และชุมชน  และ  ครูอาจารย์นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรักสามัคคียิ้มแย้มแจ่มใส ตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น