วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การประเมินโครงการ


ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนถาวรานุกูล          
                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ผู้ประเมิน     นางจุฑารัตน์   อินทะแสน
บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนถาวรานุกูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ในด้านสภาพแวดล้อม  ปัจจัยเบื้องต้น  กระบวนการดำเนินงาน  และผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่  ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  ครูผู้สอน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และลูกจ้างในโรงเรียนถาวรานุกูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปีการศึกษา 2554  จำนวนทั้งสิ้น  214  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ตามมาตรวัดของ     ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) คือ เห็นด้วยมากที่สุด  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย        เห็นด้วยน้อยที่สุด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และ    ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ  ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และลูกจ้าง  มีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนถาวรานุกูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทำให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน  วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน  และ วัตถุประสงค์ของโครงการครอบคลุมภารกิจที่กำหนด ตามลำดับ

2. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ  ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ในด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก                          เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก ดังนี้ บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี    มีการกำหนดรูปแบบวิธีการติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม  และ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ ตามลำดับ

3. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการนักเรียน และลูกจ้าง มีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนถาวรานุกูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในด้านกระบวนการดำเนินงานโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก ดังนี้  มีการประชุมกำหนดวิธีการในการ ปฏิบัติงาน   มีการกำหนดให้ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกันรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ  และ มีการกระจายงานให้แก่ครู บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน  ตามลำดับ

4. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ  ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และลูกจ้าง มีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนถาวรานุกูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในด้านผลผลิตของโครงการโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก ดังนี้ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามจัดได้เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย  โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อ                การเรียนรู้ของนักเรียน ครูอาจารย์และชุมชน  และ  ครูอาจารย์นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรักสามัคคียิ้มแย้มแจ่มใส ตามลำดับ

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เข้าใจชีวิต (บทความดีๆแนะนำให้อ่าน)

               7 เรื่องต่อไปนี้ แม้คุณจะไม่ชอบ แต่ยังไงก็จะเกิดขึ้น บางเรื่องคุณอาจจะเจอแล้ว หรือไม่ก็ต้องเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งนี่แหละจะดีกว่าไหม ถ้าคุณได้รู้และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะเจอ แถมยังช่วยให้เข้าใจสิ่งที่ผ่านมาแล้วได้ดียิ่งขึ้น

1.   เพื่อนจะเข้ามาและจากไปเสมอในชีวิตของคุณ
สังเกตสิคนที่เคยคุย เคยเที่ยวเล่นกันในช่วงเวลาหนึ่ง พอย้ายที่เรียน
เปลี่ยนที่ทำงาน ต้องแยกกันไป ก็จะกลายเป็นเพื่อนเก่าที่ค่อยๆ ห่างไป ขณะเดียวกันเพื่อนใหม่ก็จะเข้ามาแทน มีน้อยที่จะยังติดต่อกันตลอด เช่นเดียวกับเพื่อนที่คุณสนิทในตอนนี้ ก็อาจจะหายไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจึงไม่ควรยึดติดกับใคร เพราะต่างก็ต้องมีทางเดินของตัวเอง คอยเปิดใจรับมิตรภาพใหม่ๆ ดีกว่า เพราะมีผู้คนที่น่าสนใจอีกมากให้คุณได้รู้จักในทุกๆ ที่

2.   สิ่งต่างๆ จะไม่เป็นอย่างที่คุณอยากให้เป็นเสมอ
คุณมักไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่ดันได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการใช่ไหม? ไม่มี
ประโยชน์เลยที่จะเครียดหรือทุกข์ในเมื่อไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้ แต่วิธีที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆ คุณเปลี่ยนได้นะ

3.   หลายคนรักคุณ แต่ส่วนมากจะไม่
ไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียง ชอบทำการกุศล หรือเป็นแค่คนธรรมดา ก็จะมีคนรัก
คุณแน่ๆ แต่ยังไงก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบคุณด้วยเช่นกัน เหตุผลน่ะเยอะแยะ ไม่ว่าจะอิจฉา หรือเพียงเพราะคุณไม่เหมือนเขา ถ้าพวกเขาจะเอาแต่พูดเรื่องคุณ นั่นก็เป็นปัญหาของพวกเขานะ ไม่ต้องใส่ใจ จำไว้ว่าคุณดีในแบบของคุณและนับถือตัวเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนชอบคุณ

4.   ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้นอกจากตัวคุณเอง
คนอื่นช่วยเหลือคุณก็ได้แค่ระดับหนึ่ง ชีวิตใครก็ต้องคนนั้นแหละที่ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง จงเรียนรู้ที่จะยืนด้วยสองเท้าของตัวเองโดยไม่ต้องใช้คนอื่นๆ เป็นไม้เท้าค้ำยันในชีวิต เพราะพวกเขาไม่ได้อยู่กับคุณไปตลอด

5.   ความล้มเหลวเกิดขึ้นได้
ไม่มีใครประสบความสำเร็จอย่างเดียวหรอก ยังไงก็ต้องล้มเหลวก่อน
นอกจากเรียนรู้จากบุคคลอื่นแล้ว ความล้มเหลวของคุณเองนี่แหละที่เป็นบทเรียนที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตที่จะสอนคุณใช้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จ ดีกว่าจมปลักไม่ไปไหน

6.   อาจไม่มีพรุ่งนี้
เราไม่มีทางรู้ว่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้น รถชน หัวใจวาย หรือแม้แต่โลกจะ
แตก มันเป็นไปได้หมด เผชิญหน้ากับมันซะ ยังไงวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันสุดท้ายของเรา เพราะฉะนั้นในแต่ละวันทำให้ดีที่สุด ดูแลคนที่คุณแคร์ให้มาก ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเล็กน้อย และใช้เวลาทำในสิ่งที่คุณชอบด้วย

7.   ใครๆ ก็มีมากกว่าคุณ
พอมองไปก็จะเห็นแต่คนที่มีอะไรมากกว่าตัวเราทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเงิน
ตำแหน่ง หรือเพื่อน แต่รู้ไว้อย่างเพียงเพราะเขามี มากกว่าไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะมีความสุขกว่านะ อ่านประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียงดู พวกเขาน่ะสนุกกับกระบวนการในการได้เงินมากกว่าตัวเงินซะอีก จงโฟกัสไปในสิ่งที่คุณรักดีกว่า เพราะมันจะตามมาด้วยความสุขที่มากกว่า
              
      ชีวิตก็อย่างนี้แหละ ถ้าเข้าใจและยอมรับมัน คุณก็จะสนุกกับการใช้ชีวิต